Vrátenie tovaru

Storno objednávky

Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku, ktorá ešte nebola predávajúcim vybavená a odoslaná. V takomto prípade kupujúci kontaktuje predávajúceho čím skôr na adresu: hello@bigtinydot.com, alebo telefonicky na +421 907 140 235 a uvedie zároveň číslo objednávky. Ak bola zásielka už zaplatená, predávajúci si vyhradzuje právo na vrátenie peňazí do 14 kalendárnych dní na účet kupujúceho.

Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné len za poplatok vo výške dopravných nákladov. V prípade stornovania už vyexpedovanej objednávky zo strany kupujúceho si predávajúci vyhradzuje právo započítať poplatok vo výške dopravných nákladov proti uhradenej kúpnej cene a až následne odoslať prevyšujúcu sumu na účet kupujúceho. Kúpna cena ponížená o dopravné náklady bude kupujúcemu vrátená na jeho účet až po doručení stornovaného tovaru na adresu predávajúceho. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku a takýto tovar nebude prevzatý.

Odstúpenie a vrátenie tovaru

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nemožnosti dodania tovaru kupujúcemu v súlade s VOP, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je predávajúci schopný dodať tovar kupujúcemu. Dôvodmi nemožnosti dodania tovaru kupujúcemu sú dôvody spôsobené resp. vyvolané najmä vypredaním zásob, nedostupnosti materiálu, alebo signifikantného komponentu tovaru, alebo ak výrobca, alebo dodávateľ predávajúceho prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti kupujúceho bezodkladne informovať a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet kupujúceho.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci – spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať primeraným spôsobom, ako je napríklad obvyklé pri osobnom nákupe v obchode. Odskúšať pre účely týchto VOP však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Vrátený tovar musí byť kompletný, nesmie byť používaný (to znamená musí byť nenosený, len odskúšaný), nesmie byť poškodený alebo akokoľvek inak znehodnotený, inak nebude výmena alebo vrátenie možné a tovar bude zaslaný späť.

Kupujúci je povinný odstúpenie o kúpnej zmluvy poslať predávajúcemu e-mailom na hello@bigtinydot.com, pričom je povinný priložiť vyplnený Formulár na odstúpenie od zmluvy. Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu, alebo v spodnej časti nášho e-shopu.

Kupujúci je povinný vrátiť tovar v nepoškodenom stave, bez známok užívania alebo opotrebovania, so všetkou dokumentáciou, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, a to zaslaním v 14 dňovej uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania) na adresu:

DIFFERENT STORY s.r.o.
Morušová 17
851 10 Bratislava
Slovenská republika

Kupujúci zodpovedá za škodu vzniknutú na vrátenom tovare týkajúcu sa akéhokoľvek zníženia hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, ktoré mu vznikli z dôvodu odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku a takýto tovar nebude prevzatý.

Predávajúci vráti kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu uvedené platby pred tým, ako mu je tovar riadne doručený.

Reklamácia tovaru

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

Ak je kupujúci spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), na všetky produkty platí záručná doba v trvaní 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu elektronicky, a to mailom na e-mailovú adresu: hello@bigtinydot.com, pričom v maily uvedie vadu a jej rozsah. Faktúra – doklad o úhrade tovaru, ktorú kupujúci pri kúpe obdrží, slúži ako záručný list. Reklamovaný tovar spolu s dokladom o úhrade tovaru (ak ho obdržal v papierovej podobe) kupujúci doručí na adresu:

DIFFERENT STORY s.r.o.
Morušová 17
851 10 Bratislava
Slovenská republika

Za relevantný dôvod vrátenia tovaru sa nepovažuje opotrebovanie tovaru nosením, ktorým sa prirodzene môže meniť vzhľad výrobku (ako napríklad oxidácia materiálu, z ktorého je šperk vyhotovený). Predávajúci potvrdí prijatie oznámenia o reklamácii bezodkladne zaslaním potvrdenia na e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe uvedenej vyššie.

Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na prípady, ak k vade došlo v dôsledku:

  1. mechanického poškodenia výrobku spôsobeného kupujúcim
  2. nesprávneho zaobchádzania, či hrubou manipuláciou s výrobkom, spôsobom iným aký je uvedený v sekcii Starostlivosť o šperky
  3. používania tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojimi chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru
  4. poškodenia tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo straty niektorého z komponentov tovaru či
  5. bežného opotrebenia tovaru (alebo jeho časti) spôsobeného používaním tovaru.