Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) platia pre nákup v elektronickom internetovom obchode kupujúceho www.bigtinydot.com (ďalej ako „e-shop“). VOP vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho ako prevádzkovateľa e-shopu a príslušného zákazníka ako kupujúceho. Tieto VOP tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) a zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“). V prípade, ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“).

Označenia strán

Predávajúcim sa v zmysle týchto VOP rozumie spoločnosť

DIFFERENT STORY s.r.o.
Žltá 24/F
851 07 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 53 355 997
DIČ: 2121404978

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 149710/B, tel.: +421 907 140 235, e-mail: hello@bigtinydot.com (ďalej ako „predávajúci“). Kupujúcim sa v zmysle týchto VOP rozumie príslušný zákazník, ktorý uskutoční nákup na e-shope (ďalej ako „kupujúci“).

Objednávky

Všetky objednávky vytvorené na e-shope sú pre obe strany záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. Kupujúci potvrdzuje, že si je vedomý, že odoslaním objednávky mu vzniká povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Odoslaním oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim kúpna zmluva.

Predmetom kúpnej zmluvy je tovar, hnuteľná vec, a to autorský šperk z príslušného materiálu uvedeného na e-shope (ďalej ako „tovar“). Ku každému šperku sa prikladá certifikát autenticity, obsahujúci informácie o špecifikácii šperku v rozsahu názov, použitý materiál a rok výroby.

Cena tovaru

Cena tovaru je uvedená ako jednotková cena pri každom produkte samostatne. Všetky ceny produktov sú uvedené v konečnej cene s DPH. K cene tovaru sa zároveň pripočíta cena za dopravu. Predávajúci aj kupujúci sú viazaní cenami produktov v čase uzavretia kúpnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje si právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia.

Predávajúci je oprávnený poskytnúť zľavu na zakúpený tovar v súlade so svojou aktuálnou cenovou politikou, alebo marketingovou kampaňou.

Spôsob platby

Kupujúci je oprávnený realizovať platby prostredníctvom služieb Apple Pay, Google Pay, alebo platobnou kartou on-line, pričom sprostredkovateľom týchto služieb je spoločnosť Stripe Payments Europe, Ltd.

Po odoslaní objednávky bude kupujúci presmerovaný na zabezpečenú stránku platobnej brány Stripe, na ktorej kupujúci zadá všetky údaje potrebné na zrealizovanie platby podľa inštrukcií a v súlade s podmienkami tejto platobnej platformy. Po zrealizovaní platby bude kupujúci presmerovaný naspäť na stránku predávajúceho. Hneď po tom, ako predávajúci obdrží informáciu o schválení príslušnej platby, objednávka kupujúceho bude zaregistrovaná a riešená. Číslo platobnej karty, meno držiteľa karty, dátum vypršania platnosti karty, bezpečnostný kód karty (CVV/CVC) a prístupové údaje k elektronickému bankovníctvu sú zadávané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti

Stripe Payments Europe, Ltd.,
1 Grand Canal Street Lower
Grand Canal Dock
Dublin, Írsko.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho až momentom prevzatia tovaru.

Preprava a zasielanie tovaru

Zásielky predávajúci odosiela prostredníctvom kuriérskej služby Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Podľa uváženia predávajúceho však môžu byť zásielky odosielané aj prostredníctvom inej kuriérskej a/alebo poštovej služby, a to najmä v čase zvýšeného zasielania objednávok. Kupujúci je o cene dodania automaticky informovaný pri vložení objednávaného tovaru do nákupného košíka na e-shope – cena sa zobrazí v súhrne nákupného košíka. O vyexpedovaní objednávky je kupujúci informovaný e-mailom.

Predávajúci zasiela tovar dobre zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný si zásielku po prebratí skontrolovať, a ak je možné, preveriť kompletnosť a neporušenosť zásielky. Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) je kupujúci oprávnený neprebrať, o tejto skutočnosti je však povinný predávajúceho bez zbytočného odkladu informovať a prípadné nezrovnalosti okamžite reklamovať. Neskoršie reklamácie na porušenosť zásielky alebo množstvo tovaru nemusia byť predávajúcim akceptované.

Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby stanovenej na e-shope v prípade nepredvídateľných okolností. O predĺžení dodacej doby je však povinný kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu. Za oneskorené dodanie tovaru zavinené výslovne kuriérskou, resp. poštovou službou, ani za poškodenie tovaru zavinené kuriérskou, resp. poštovou službou predávajúci nezodpovedá.

Súčasťou dodávaného tovaru je aj faktúra. Faktúru pošle predávajúci kupujúcemu buď ako súčasť zásielky (v papierovej podobe), alebo ju pošle kupujúcemu elektronicky na jeho e-mailovú adresu.

Pokiaľ sa kupujúci rozhodne nevyzdvihnúť objednanú a už jemu odoslanú zásielku, ani neodstúpi od kúpnej zmluvy spôsobom uvedeným v týchto VOP, náklady za spätné zaslanie zásielky späť predávajúcemu znáša kupujúci. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Storno objednávky

Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku, ktorá ešte nebola predávajúcim vybavená a odoslaná. V takomto prípade kupujúci kontaktuje predávajúceho čím skôr na adresu: hello@bigtinydot.com, alebo telefonicky na +421 907 140 235 a uvedie zároveň číslo objednávky. Ak bola zásielka už zaplatená, predávajúci si vyhradzuje právo na vrátenie peňazí do 14 kalendárnych dní na účet kupujúceho.

Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné len za poplatok vo výške dopravných nákladov. V prípade stornovania už vyexpedovanej objednávky zo strany kupujúceho si predávajúci vyhradzuje právo započítať poplatok vo výške dopravných nákladov proti uhradenej kúpnej cene a až následne odoslať prevyšujúcu sumu na účet kupujúceho. Kúpna cena ponížená o dopravné náklady bude kupujúcemu vrátená na jeho účet až po doručení stornovaného tovaru na adresu predávajúceho. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku a takýto tovar nebude prevzatý.

Odstúpenie a vrátenie tovaru

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nemožnosti dodania tovaru kupujúcemu v súlade s VOP, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je predávajúci schopný dodať tovar kupujúcemu. Dôvodmi nemožnosti dodania tovaru kupujúcemu sú dôvody spôsobené resp. vyvolané najmä vypredaním zásob, nedostupnosti materiálu, alebo signifikantného komponentu tovaru, alebo ak výrobca, alebo dodávateľ predávajúceho prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti kupujúceho bezodkladne informovať a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet kupujúceho.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci – spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať primeraným spôsobom, ako je napríklad obvyklé pri osobnom nákupe v obchode. Odskúšať pre účely týchto VOP však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Vrátený tovar musí byť kompletný, nesmie byť používaný (to znamená musí byť nenosený, len odskúšaný), nesmie byť poškodený alebo akokoľvek inak znehodnotený, inak nebude výmena alebo vrátenie možné a tovar bude zaslaný späť.

Kupujúci je povinný odstúpenie o kúpnej zmluvy poslať predávajúcemu e-mailom na hello@bigtinydot.com, pričom je povinný priložiť vyplnený Formulár na odstúpenie od zmluvy. Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu, alebo v spodnej časti nášho e-shopu.

Kupujúci je povinný vrátiť tovar v nepoškodenom stave, bez známok užívania alebo opotrebovania, so všetkou dokumentáciou, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, a to zaslaním v 14 dňovej uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania) na adresu:

DIFFERENT STORY s.r.o.
Morušová 17
851 10 Bratislava
Slovenská republika

Kupujúci zodpovedá za škodu vzniknutú na vrátenom tovare týkajúcu sa akéhokoľvek zníženia hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, ktoré mu vznikli z dôvodu odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku a takýto tovar nebude prevzatý.

Predávajúci vráti kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu uvedené platby pred tým, ako mu je tovar riadne doručený.

Reklamácia tovaru a záručná doba

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

Ak je kupujúci spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), na všetky produkty platí záručná doba v trvaní 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu elektronicky, a to mailom na e-mailovú adresu: hello@bigtinydot.com, pričom v maily uvedie vadu a jej rozsah. Faktúra – doklad o úhrade tovaru, ktorú kupujúci pri kúpe obdrží, slúži ako záručný list. Reklamovaný tovar spolu s dokladom o úhrade tovaru (ak ho obdržal v papierovej podobe) kupujúci doručí na adresu:

DIFFERENT STORY s.r.o.
Morušová 17
851 10 Bratislava
Slovenská republika

Za relevantný dôvod vrátenia tovaru sa nepovažuje opotrebovanie tovaru nosením, ktorým sa prirodzene môže meniť vzhľad výrobku (ako napríklad oxidácia materiálu, z ktorého je šperk vyhotovený). Predávajúci potvrdí prijatie oznámenia o reklamácii bezodkladne zaslaním potvrdenia na e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe uvedenej vyššie.

Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na prípady, ak k vade došlo v dôsledku:

  1. mechanického poškodenia výrobku spôsobeného kupujúcim
  2. nesprávneho zaobchádzania, či hrubou manipuláciou s výrobkom, spôsobom iným aký je uvedený v sekcii Starostlivosť o šperky
  3. používania tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojimi chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru
  4. poškodenia tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo straty niektorého z komponentov tovaru či
  5. bežného opotrebenia tovaru (alebo jeho časti) spôsobeného používaním tovaru.

Trvanie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa prijatia objednávky kupujúceho predávajúcim do dňa splnenia si všetkých záväzkov zmluvných strán, ktoré zo zmluvy vyplývajú.

Záverečné ustanovenia

Tieto VOP platia v znení uvedenom na e-shope v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti prípadného predchádzajúceho znenia VOP.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a plnom rozsahu akceptuje podmienky v nich stanovené.

Celý obsah e-shopu je vlastníctvom predávajúceho a je chránený autorskými právami (vrátane fotografií produktov). Kopírovanie alebo iná reprodukcia tohto obsahu kupujúcim a/alebo inými osobami pre iné ako súkromné, či nekomerčné účely nie sú bez súhlasu predávajúceho povolené.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z uzatvorenia zmluvy podľa týchto VOP, alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom.

Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na ec.europa.eu.